Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gegevensbestand

2004

Het gegevensbestand van de Voedselconsumptiepeiling 2004 is beschikbaar voor verder onderzoek door externe gebruikers, volgens de modaliteiten hier aangegeven.

2014

Het gegevensbestand van de Voedselconsumptiepeiling 2014 is beschikbaar voor onderzoek door externe gebruikers.
 
 
Procedure voor de toegang tot de gegevens van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015
Het databestand van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 van Sciensano bevat gecodeerde gegevens over de inname van voedingsmiddelen en voedingsstoffen, voedingsgewoonten, lichaamsbeweging, sedentair gedrag en socio-demografische achtergrondkenmerken van een representatieve steekproef van ongeveer 3000 inwoners van België.
 
Voor het verkrijgen van het databestand van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 wordt een vergoeding gevraagd waarvan het bedrag bekomen kan worden bij Karin.DeRidder@sciensano.be.
 
Gepseudonomiseerde gegevens
 
De gegevens van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 (de Privacywet) en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. Deze gegevens kunnen pas aan derden ter beschikking worden gesteld na goedkeuring van een beraadslaging door de kamer sociale zekerheid en gezondheid. 
 
De procedure om de gegevens te bekomen verloopt als volgt: 
1. Eerst wordt met dit formulier een aanvraag voor het gebruik van de gegevens ingediend bij Sciensano.

2. Hierna ontvangt de aanvrager van Sciensano een ontwerp van een overeenkomst voor overdracht van gegevens tussen alle partijen (Sciensano, FOD VVVL en de aanvrager). Aspecten die in deze overeenkomst aan bod komen, zijn onder meer de vergoeding, de wijze van verstrekking, de veiligheidsmaatregelen, de duur van de beschikbaarheid van de gegevens, de rapportering van de onderzoeksresultaten, de intellectuele eigendom en de verantwoordelijkheden van alle partners.

3. De aanvrager doet een aanvraag voor een nieuwe beraadslaging door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité aan de hand van het daartoe voorziene modelformulier. Sciensano heeft in dit formulier reeds een aantal aspecten met betrekking tot de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 ingevuld (in blauw). Deze aanvraag moet ook minstens de volgende bijlagen omvatten:

- de doelstelling van het project die wordt nagestreefd in het kader van de overeenkomst tussen de aanvrager en het Sciensano/FOD-SPF
- de lijst van variabelen die worden aangevraagd. Hiervoor kan beroep gedaan worden op de twee handleidingen van de databestanden (voedselconsumptie + algemeen) van de de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015
- de informatiebrochure die aan de geselecteerde personen werd toegestuurd en waarin expliciet werd vermeld dat de gegevens van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 gebruikt kunnen worden door verschillende instellingen (waaronder universiteiten en onderzoekscentra)
- een risicoanalyse op kleine cellen; deze is nodig om te verzekeren dat er geen heridentificatie mogelijk is door de combinatie van bepaalde gegevens. Dergelijke risicoanalyse werd uitgevoerd voor de totale gegevensbestanden en is dus ook minstens van toepassing op elk deelbestand;
-
het ontwerp van de overeenkomst voor de overdracht van de gegevens tussen Sciensano/FOD-SPF en de aanvrager.

Indien nodig, kunnen slechts bepaalde modules of variabelen aangevraagd worden. In sectie 6 van de machtigingsaanvraag volstaat het dus om de modules aan te geven die gewenst zijn en de relevantie van de informatie in het kader van het onderzoek te motiveren. Voor elke module of variabele dient omstandig aangetoond te worden dat het gegeven noodzakelijk is voor het beoogde onderzoek. Een vage of te algemene verantwoording zal niet aanvaard worden. In de bijlage op het einde moeten ook alle variabelen van de aangevraagde modules vermeld worden. De kamer sociale zekerheid en gezondheid zal nagaan of de variabelen die worden aangevraagd in proportie staan tot de doelstellingen van het onderzoek.

De aanvraag dient via e-mail (ivc@mail.fgov.be) aan het Sectoraal comité worden overgemaakt.

Hier kunt u meer informatie vinden over de beraadslagingen van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité.

4. Na goedkeuring door de kamer sociale zekerheid en gezondheid stuurt de aanvrager een kopie van de goedgekeurde beraadslaging naar Sciensano (per mail naar Karin.DeRidder@sciensano.be). Tevens wordt de overeenkomst met Sciensano/FOD-SPF voor de overdracht van de gegevens, ondertekend door de aanvrager, in 3 originele exemplaren opgestuurd naar:

Sciensano
t.a.v. Karin De Ridder
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Elsene
5. Sciensano legt de overeenkomst ter goedkeuring voor aan de FOD VVVL, aangezien zij mede-eigenaar zijn van de gegevens.
 
6. Na goedkeuring door de FOD VVVL, stuurt Sciensano vervolgens een origineel exemplaar van de overeenkomst (ondertekend door alle partijen) en de factuur naar de aanvrager.
 
7. De aanvrager ontvangt per e-mail een download link die toegang geeft tot een beveiligde website waar hij de aangevraagde gegevens kan downloaden. 

Anonieme gegevens

Alternatief kan er voor risk exposure assessments ook een geanonimiseerd databestand ter beschikking gesteld worden zonder procedure via de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité. Deze dataset bevat naast consumptiegegevens van voeding en supplementen (i.e.: 24-uur recalls gekoppeld aan voedselcompositietabellen + food frequency questionnaire) enkel de volgende persoonlijke gegevens: leeftijd, geslacht, provincie, onderwijsniveau, zwangerschap/borstvoeding, lengte, gewicht en buikomtrek. Hiervoor dient dezelfde procedure gevolgd te worden als hierboven beschreven, maar zonder stap 3 en met gebruik van dit aanvraagformulier. Ook werd een aangepast ontwerp van overeenkomst voor overdracht van gegevens opgesteld.