Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gegevensbestand

2004

Het gegevensbestand van de Voedselconsumptiepeiling 2004 is beschikbaar voor verder onderzoek door externe gebruikers, volgens de modaliteiten hier aangegeven.

2014

Het gegevensbestand van de Voedselconsumptiepeiling 2014 is beschikbaar voor onderzoek door externe gebruikers.
 
 
Procedure voor de toegang tot de gegevens van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015
Het databestand van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 van Sciensano bevat gecodeerde gegevens over de inname van voedingsmiddelen en voedingsstoffen, voedingsgewoonten, lichaamsbeweging, sedentair gedrag en socio-demografische achtergrondkenmerken van een representatieve steekproef van ongeveer 3000 inwoners van België.
 
De gegevens van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 (de Privacywet) en zijn uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. Deze gegevens kunnen pas aan derden ter beschikking worden gesteld na goedkeuring van een machtigingsaanvraag door het Sectoraal comité van de Sociale zekerheid en van de Gezondheid – afdeling Gezondheid. 
 
Voor het verkrijgen van het databestand van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 wordt een vergoeding gevraagd waarvan het bedrag bekomen kan worden bij Karin.DeRidder@sciensano.be.
 
De procedure om de gegevens te bekomen verloopt als volgt: 
1. Eerst wordt met dit formulier een aanvraag voor het gebruik van de gegevens ingediend bij Sciensano.

2. Hierna ontvangt de aanvrager van Sciensano een ontwerp van een overeenkomst voor overdracht van gegevens tussen alle partijen (Sciensano, FOD VVVL en de aanvrager). Aspecten die in deze overeenkomst aan bod komen, zijn onder meer de vergoeding, de wijze van verstrekking, de veiligheidsmaatregelen, de duur van de beschikbaarheid van de gegevens, de rapportering van de onderzoeksresultaten, de intellectuele eigendom en de verantwoordelijkheden van alle partners.

3. De aanvrager doet een machtigingsaanvraag bij het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid - afdeling gezondheid aan de hand van het daartoe voorziene modelformulier. Sciensano heeft in dit formulier reeds een aantal aspecten met betrekking tot de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 ingevuld (in blauw). Deze aanvraag moet ook minstens de volgende bijlagen omvatten:

- de doelstelling van het project die wordt nagestreefd in het kader van de overeenkomst tussen de aanvrager en het Sciensano/FOD-SPF
- de lijst van variabelen die worden aangevraagd. Hiervoor kan beroep gedaan worden op de twee handleidingen van de databestanden (voedselconsumptie + algemeen) van de de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015
- de informatiebrochure die aan de geselecteerde personen werd toegestuurd en waarin expliciet werd vermeld dat de gegevens van de Belgische Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 gebruikt kunnen worden door verschillende instellingen (waaronder universiteiten en onderzoekscentra)
- een risicoanalyse op kleine cellen; deze is nodig om te verzekeren dat er geen heridentificatie mogelijk is door de combinatie van bepaalde gegevens. Dergelijke risicoanalyse werd uitgevoerd voor de totale gegevensbestanden en is dus ook minstens van toepassing op elk deelbestand;
-
het ontwerp van de overeenkomst voor de overdracht van de gegevens tussen Sciensano/FOD-SPF en de aanvrager.

Indien nodig, kunnen slechts bepaalde modules of variabelen aangevraagd worden. In sectie 9 van de machtigingsaanvraag volstaat het dus om de modules aan te geven die gewenst zijn en de relevantie van de informatie in het kader van het onderzoek te motiveren. Voor elke module of variabele dient omstandig aangetoond te worden dat het gegeven noodzakelijk is voor het beoogde onderzoek. Een vage of te algemene verantwoording zal niet aanvaard worden. In de bijlage op het einde moeten ook alle variabelen van de aangevraagde modules vermeld worden. Het Sectoraal comité zal nagaan of de variabelen die worden aangevraagd in proportie staan tot de doelstellingen van het onderzoek.

De machtigingsaanvraag dient vergezeld te worden van een evaluatievragenlijst voor de kandidaat-veiligheidsconsulent. Hiervoor wordt aangeraden om eerst de toelichting bij de vragenlijst te lezen. De link naar de vragenlijst bevindt zich in dit toelichtende document.

De machtigingsaanvraag kan zowel per post als via e-mail aan het Sectoraal comité worden overgemaakt en dient voorzien te zijn van de handtekening van de aanvrager. Correspondentieadres van het Sectoraal comité:

study@ehealth.fgov.be
Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
Willebroekkaai 38
1000 Brussel

Hier kunt u meer informatie vinden over de machtigingsaanvraag bij de afdeling Gezondheid.

4. Na goedkeuring door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid stuurt de aanvrager een kopie van de goedgekeurde machtigingsaanvraag naar Sciensano (per mail naar Karin.DeRidder@sciensano.be). Tevens wordt de overeenkomst met Sciensano/FOD-SPF voor de overdracht van de gegevens, ondertekend door de aanvrager, in 3 originele exemplaren opgestuurd naar:

Sciensano
t.a.v. Karin De Ridder
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel
5. Sciensano legt de overeenkomst ter goedkeuring voor aan de FOD VVVL, aangezien zij mede-eigenaar zijn van de gegevens.
 
6. Na goedkeuring door de FOD VVVL, stuurt Sciensano vervolgens een origineel exemplaar van de overeenkomst (ondertekend door alle partijen) en de factuur naar de aanvrager.
 
7. De aanvrager ontvangt per e-mail een gebruikersnaam en paswoord die toegang geven tot een beveiligde website waar hij de aangevraagde gegevens kan downloaden.